สถิติ
เปิดเมื่อ21/09/2014
อัพเดท11/07/2015
ผู้เข้าชม1045467
แสดงหน้า1373506
บทความ
ประวัติ นายประพันธ์ เวารัมย์ (เจ้าของเว็บไซต์)
ประวัตินายประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าของเว็บไซต์ แบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้า
รู้จัก ด.ช.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผ่านนิตยสารชัยพฤกษ์ ปี 2512
รู้จัก ด.ช.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผ่านนิตยสารชัยพฤกษ์ ปี 2512
เปิดประวัติ พล.อประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 29
เปิดประวัติ พล.อประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 29
ข้อมูลเตรียมสอบปลัดอำเภอ
้ข้อมูลเตรียมสอบปลัด 2
แนวข้อสอบปลัดอำเภอ
คู่มือการดูแลรักษาและคุ้มครองที่สาธารณประโยชน์
เจ้าของเว็บไซต์
โครงสร้างเตรียมสอบปลัดอำเภอ ข้อสอบที่เคยออกปี 2548 และปี 51-55 (สำหรับผู้ใฝ่ฝัน เป็นปลัดอำเภอ)
เตรียมสอบปลัดอำเภอ
ตู้หนังสือ แบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้า
คู่มือปฏิบัติงานกองอาสารักษาดินแดน
วันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน
​หนังสือคู่มือการทะเบียนราษฎร
เตรียมสอบปลัดอำเภอ
หนังสือสั่งการต่างๆ เกี่ยวกับท้องถิ่น
ท้องถิ่นกำลังจะแก้ไขหลักเกณฑ์การสอบใหม่
เรื่องทั่้วไป
เว็บไซต์กระทรวงต่างๆ 20 กระทรวง
แบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้า
ยังจำท่านได้ดี ท่านสิริรัฐ (สถาพร) ชุมอุปการ (นายอำเภอประโคนชัย ปี 2547)
สวัสดีวันพุธ ที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11
เอกสารเตรียมสอบปลัดอำเภอ เนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล
เอกสารเตรียมสอบปลัดอำเภอ (ชุดที่ 2)
เอกสารเตรียมสอบปลัดอำเภอ (ชุดที่ 1)
หนังสือปฏิบัติงานกรมการปกครอง
คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของกรมการปกครอง ของปลัดอำเภอ
รวมกฎหมายปกครองที่เล่ม 5
รวมกฎหมายปกครองที่เล่ม 4
รวมกฎหมายปกครองเล่ม 3
รวมกฎหมายปกครอง เล่ม 1
รวมกฎหมายปกครอง เล่ม 2
ปฎิทิน
October 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
สรุป พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539

สรุป พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539
อ้างอิง อ่าน 8834 ครั้ง / ตอบ 2 ครั้ง

ประพันธ์ เวารัมย์

สรุป พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539

1.    เจ้าหน้าที่ หมายถึง ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอื่น เช่น คณะกรรมการ
2.    หน่วยงานของรัฐ คือ กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือ่ส่วนราชการที่เทียบเท่ากรม    ภูมิภาค  อปท. และรัฐวิสาหกิจที่เกิดจาก พรก.
3.    หน่วยงานของรัฐจะต้องรับผลของการละเมิดจากการปฏิบัติงานของ จนท.ในกรณีนี้จะฟ้อง จนท.ไม่ได้ต้องฟ้องหน่วยงานของรัฐ
4.    แต่ถ้ากลับกันการผลเสียหายจากการละเมิดนั้นเกิดจากการกระทำส่วนตัวให้ฟ้อง จนท.ผู้นั้น  จะฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้
5.    หากมีความเสียหายที่ จนท.จะต้องร่วมรับผิดชอบด้วย ก็ร้องขอต่อศาลให้  จนท.ผู้นั้นเข้ามาเป็นคู่ความในคดีได้
6.    การที่ จนท.ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานไหนเลยไปทำการละเมิดขึ้นให้กระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายจากการกระทำละเมิด
7.    ในกรณีที่ศาลยกฟ้องเนื่องจากฟ้องผิดหน่วยงาน หรือผิดคน ให้ขยายอายุความออกไป 6 เดือน นับจากวันที่มีการพิจารณาถึงที่สุด
8.    หลังจากหน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย หน่วยงานมีสิทธิให้ จนท.ชดใช้ค่าเสียหายแก่รัฐได้ในกรณีที่ จนท. ได้กระทำด้วยความจงใจประมาทเลินเล่ออย่างแรง
9.    นิยามคำว่า “กระทำโดยประมาทเลินเล่อ” หมายถึงการกระทำโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามปกติวิสัย และพฤติการณ์  และผู้กระทำอาจช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้  แต่ก็ไม้ได้ใช้ให้เพียงพอ
10.    นิยามคำว่า “กระทำโดยประมาทเลินเล่นอย่างร้ายแรง” หมายถึงการกระทำโดยรู้สำนึกอยู่แล้วว่าเป็นการเสี่ยงที่จะเกิดภัยหรือความเสียหาย  แต่ยังขืนทำโดยคิดว่าสามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดภัยหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
11.    สิทธิในการชดใช้ต้องคำนึงถึง ความร้ายแรงแห่งการกระทำ  และความเป็นธรรมแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์
12.    ในกรณีที่มี จนท.หลายคนร่วมทำการละเมิด  ไม่ให้นำหลักการแบบลูกหนี้ร่วมมาใช้
13.    หลังจากหน่วยงานของรัฐได้ชดใช้สินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย  ให้มีอายุความ 1 ปี ที่หน่วยงานจะเรียกร้องให้ จนท.  คืนสินไหมทดแทนแก่หน่วยงาน
14.    การกระทำโดยละเมิดหากไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางราชการให้การบังคับการชดใช้ค่าเสียหายเป็นไปตามประมวลกฏหมายแพ่ง และพานิชย์ ให้มีอายุความ 2 ปี
15.    กรณีที่หน่วยงานมีการพิจารณาแล้วว่า จนท.ไม่ต้องรับผิด แต่ถ้าหากกระทรวงการคลังเห็นว่าควรรับผิดให้เป็นไปตามการพิจารณาของกระทรวงการคลัง  โดยให้มีอายุความ 1 ปี
16.    ผู้เสียหายจากการละเมิดได้ยื่นคำขอให้หน่วยงานพิจารณาชดใช้ค่าเสียหาย ให้หน่วยงานนั้นออกใบคำขอไว้เป็นหลักฐาน  และให้ทำการพิจารณาโดยเร็ว   และถ้าผู้เสียหายไม่พอใจผลการพิจารณาของหน่วยงานก็ให้มีสิทธิ์ในการฟ้องสาลปกครองภายในระยะเวลา 90 วัน หลังจากทราบคำพิจารณาของหน่วยงาน
17.    หน่วยงานต้องพิจารณาเรื่องที่มีผู้รองขอให้ชดใช้ค่าเสียหายภายใน 180 วัน
18.    ถ้าครบ 180 วันแล้วพิจารณาไม่เสร็จให้รายงานปัญหา และอุปสรรคต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
19.    รัฐมนตรีเจ้าสังกัดมีอำนาจในการอนุมัติให้มีการพิจารณาต่อจาก 180 วัน ได้ไม่เกิน 180 วัน
20.    ครม. กำหนดระเบียบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผ่อนชำระเงิน  โดยคำนึงถึงรายได้  ครอบครัว  ฐานะความรับผิดชอบ  และพฤติการณ์แห่งกรณี
21.    เหตุผลในการประกาศใช้ พรบ.ฉบับนี้ก็เพื่อ
1.    ความไม่เป็นธรรมใน ป.พ.พ. ที่มุ่งแน้นให้ได้เงินครบอย่างเดียว
2.    จนท.อาจจะทำโดยไม่ตั้งใจ หรือผิดพลาดเล็กน้อย
3.    ไม่ให้มีการใช้หลักลูกหนี้ร่วม  แต่ให้รับผิดชอบในส่วนที่ตนกระทำเท่านั้น
4.    เจ้าหน้าที่จะได้กล้าดำเนินการในกาปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
22.    หัวหน้าส่วนราชการมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได้ ไมเกิน 5 คน
23.    การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิดจะแต่งตั้งจากข้าราชการในหน่วยงานหรือจากหน่วยอื่นแล้วแต่หัวหน้าหน่วยงานจะเห็นสมควร
24.    ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบนั้นถ้าหากเกิดภัยธรรมชาติในกรณีส่วนภูมิภาควงเงินไม่เกิน 400,000 บาท   และถ้าเป็น อปท.หรือรัฐวิสาหกิจในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท
25.    พรบ.ฉบับนี้มีผลในการบังคับใช้ 15 พฤศจิกายน 2539
 
ประพันธ์ เวารัมย์ [101.51.55.xxx] เมื่อ 14/04/2019 00:00
1
อ้างอิง

K
ใช้บังคับกับลูกจ้างชั่วคราว ด้วยหรือไม่ครับ หรือใช้หลักนายจ้างลูกจ้าง
 
K [49.229.113.xxx] เมื่อ 3/09/2016 07:18
2
อ้างอิง

Sue
warehouse for sale warehouse for sale warehouse for sale Miami warehouse for sale Miami warehouse for sale Miami warehouse for sale warehouse for sale Miami Florida real estate realtor leads contemporary homes for sale cheap homes for sale big homes for sale how to find a real estate agent how to get real estate leads Florida homes for sale Terms - Ad Valorem | AMO definition | Chapter 11 information | Encumbrance |
Sue [68.202.141.xxx] เมื่อ 14/04/2019 00:00
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :