สถิติ
เปิดเมื่อ21/09/2014
อัพเดท11/07/2015
ผู้เข้าชม1045564
แสดงหน้า1373606
บทความ
ประวัติ นายประพันธ์ เวารัมย์ (เจ้าของเว็บไซต์)
ประวัตินายประพันธ์ เวารัมย์ เจ้าของเว็บไซต์ แบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้า
รู้จัก ด.ช.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผ่านนิตยสารชัยพฤกษ์ ปี 2512
รู้จัก ด.ช.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผ่านนิตยสารชัยพฤกษ์ ปี 2512
เปิดประวัติ พล.อประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 29
เปิดประวัติ พล.อประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 29
ข้อมูลเตรียมสอบปลัดอำเภอ
้ข้อมูลเตรียมสอบปลัด 2
แนวข้อสอบปลัดอำเภอ
คู่มือการดูแลรักษาและคุ้มครองที่สาธารณประโยชน์
เจ้าของเว็บไซต์
โครงสร้างเตรียมสอบปลัดอำเภอ ข้อสอบที่เคยออกปี 2548 และปี 51-55 (สำหรับผู้ใฝ่ฝัน เป็นปลัดอำเภอ)
เตรียมสอบปลัดอำเภอ
ตู้หนังสือ แบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้า
คู่มือปฏิบัติงานกองอาสารักษาดินแดน
วันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน
​หนังสือคู่มือการทะเบียนราษฎร
เตรียมสอบปลัดอำเภอ
หนังสือสั่งการต่างๆ เกี่ยวกับท้องถิ่น
ท้องถิ่นกำลังจะแก้ไขหลักเกณฑ์การสอบใหม่
เรื่องทั่้วไป
เว็บไซต์กระทรวงต่างๆ 20 กระทรวง
แบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้า
ยังจำท่านได้ดี ท่านสิริรัฐ (สถาพร) ชุมอุปการ (นายอำเภอประโคนชัย ปี 2547)
สวัสดีวันพุธ ที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11
เอกสารเตรียมสอบปลัดอำเภอ เนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล
เอกสารเตรียมสอบปลัดอำเภอ (ชุดที่ 2)
เอกสารเตรียมสอบปลัดอำเภอ (ชุดที่ 1)
หนังสือปฏิบัติงานกรมการปกครอง
คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของกรมการปกครอง ของปลัดอำเภอ
รวมกฎหมายปกครองที่เล่ม 5
รวมกฎหมายปกครองที่เล่ม 4
รวมกฎหมายปกครองเล่ม 3
รวมกฎหมายปกครอง เล่ม 1
รวมกฎหมายปกครอง เล่ม 2
ปฎิทิน
October 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ทะเบียนครอบครัว

ทะเบียนครอบครัว
อ้างอิง อ่าน 1381 ครั้ง / ตอบ 1 ครั้ง

ประพันธ์ เวารัมย์
ทะเบียนครอบครัว
ความหมาย
ทะเบียนครอบครัว หมายถึง การจดทะเบียนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว ที่กฎหมายให้การรับรองและคุ้มครองสิทธิและกำหนดหน้าที่ของบุคคล
การจดทะเบียน หมายความว่า การจดข้อความลงในทะเบียนเพื่อเป็นความสมบูรณ์ตามกฎหมาย
การบันทึก หมายความว่า การจดข้อความลงในทะเบียนเพื่อเป็นหลักฐานในการพิสูจน์
พยานในการจดทะเบียน บุคคลที่จะเป็นพยานไม่ได้ คือ บุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ บุคคลวิกลจริตหรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ บุคคลที่หูหนวก หรือเป็นใบ้ หรือจักษุบอดทั้งสองข้าง
ประเภทของทะเบียนครอบครัว 
การจดทะเบียนครอบครัว แบ่งเป็น 7 ประเภท ได้แก่
(1)    การจดทะเบียนสมรส
(2)    การจดทะเบียนหย่า
(3)    การจดทะเบียนรับรองบุตร
(4)    ทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม
(5)    ทะเบียนการเลิกรับบุตรบุญธรรม
(6)    การบันทึกฐานะของภริยา
(7)    การบันทึกฐานะแห่งครอบครัว
1.    ทะเบียนการสมรส
หลักเกณฑ์
การสมรสที่สมบูรณ์ตามกฎหมาย ต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ 3 ประการ คือ
(1)    ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกฎหมายว่าด้วยด้วยการสมรส เงื่อนไขแห่การสมรสได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 คือ
1.    ชายหรือหญิงมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ กรณีมีเหตุอันควร ศาลอาจอนุญาตให้ทำการสมรสก่อนที่ชายและหญิงมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ได้
2.    ชายหรือหญิงไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือเป็นบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ
3.    ชายหรือหญิงซึ่งเป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมาเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บิดาหรือมารดาจะทำการสมรสกันไม่ได้
4.    ผู้รับบุตรบุญธรรมจะทำการสมรสกับบุตรบุญธรรมไม่ได้
5.    ชายหรือหญิงจะทำการสมรสในขณะที่ตนมีคู่สมรสอยู่ไม่ได้
6.    หญิงที่สามีตายหรือการสมรสสิ้นสุดลงด้วยประการอื่นจะทำการสมรสใหม่ได้ ต่อเมื่อสิ้นสุดแห่งการสมรสได้ผ่านพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 310 วัน เว้นแต่
-    คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น
-    สมรสกับคู่สมรสเดิม
-    มีใบรับรองแพทย์ประกาศนียบัตรหรือปริญญาซึ่งเป็นผู้ประกอบการรักษาโรคในสาขาเวชกรรมได้ตามกฎหมายว่ามิได้มีครรภ์
-    มีคำสั่งศาลให้สมรสได้
7.    ผู้เยาว์จะทำการสมรส ต้องได้รับความยิมยอมจากผู้มีอำนาจให้ความยินยอมได้ตามกฎหมาย

 
ประพันธ์ เวารัมย์ [101.51.54.xxx] เมื่อ 14/04/2019 15:06
1
อ้างอิง

Sue
warehouse for sale warehouse for sale warehouse for sale Miami warehouse for sale Miami warehouse for sale Miami warehouse for sale warehouse for sale Miami real estate agents homes for sale in Hawaii Charleston SC real estate real estate agents near me find homes for sale real estate lead generation beach house for sale real estate agent reviews real estate agent how to choose a real estate agent local real estate agents real estate agent commercial property for sale | Hotel Sale | Hotel For Sale | Gross Building Area | Ad Valorem | Building Or Core Factor info | Capitalization information |
 • rent office space | Miami Office For Rent | Commercial Real Estate Agent | commercial realty | Economic Rent | Build To Suit definition |
 • commercial real estate loans | Contiguous Space defined | Cost Approach | Encumbrance information | Encroachment | Concessions defined | Anchor Tenant definition | Grantor information | Capitalization Rate definition |
 • Absorbtion defined | Bullet Loan defined | Commercial Property Development | Comparables definition |
 • warehouse for sale Miami | Offices For Sale | Appreciation definition | Allowance Over Building Shell | Building Classifications information | Common Area info | Commercial Property Development info | Finance Charge | Anchor Tenant | Demising Walls information | Easement |
 • Miami Dade Commercial Real Estate. Warehousing | Expense Stop | CRE info | Office Buildings For Sale | Commercial Property Markets info | Commercial Property Solutions info | Distraint information | Exclusive Agency Listing |
 • Miami office space for sale |
 • office space rental |
 • commercial property for sale | Commercial Property | Commercial Real Estate In Atlanta | Conveyance definition | Conveyance information | Building Standard Plus Allowance info | office space to rent | Build Out |
 • Clear Span Facility info | Miami Warehouse Space |
  Terms - Add-On-Factor | Base Year info | Covenant defined | Rent Space Warehouse |
 • commercial real estate Miami | Grant information | Construction Management defined | Bankrupt defined | search commercial property | AMO defined | Building Code info |
 • commercial building for sale |
 • office space Miami | Cost Approach information | wherehouse | Face Rental Rate information | ARM | Deed Of Trust | First Generation Space | commercial realtor |
 • commercial property for lease | Office |
 • office space for rent | Warehousing Buildings | Fair Market Value information | Commercial Real Estate Miami Florida | First Generation Space information | Commercial Property Strategies info | warehouses for sale
  warehouses for sale
  warehouses for sale Miami
  warehouses for sale Sue Posted on : September 15, 2018 Base Rent defined |
 • commercial property for lease | Assignment |
 • office space rental | Capitalization defined | Ad Valorem definition | Distraint | Miami Warehouse For Lease | Capital Expenses information | International Commercial Property info | Industrial Park | Warehousing | national commercial real estate |
 • CCIM defined | Building Standard information | Commercial Property information | Dollar Stop | Shopping Center For Sale | CRS info | Chapter 11 defined | Commercial Property Business | Loans | First Right Of Refusal information |
 • commercial property | CIREI information | real estate | real estate commercial | Below Grade definition | warehouses for lease |
 • warehouse for sale |
 • class a office building | Building Code definition |
 • Base Year definition | Hotel Broker |
 • warehouse space for rent |
 • office space for rent | Below Grade | Commercial Property Resources info | Contiguous Space information | Doral Florida | Commercial Properties | warehouse | Industrial Buildings For Sale | Effective Rent | Balloon Payment info | Building Standard info | Condemnation | Bankrupt information | Commercial Property Offers | Contiguous Space | Encumbrance | Appraisal defined | Core Factor | CPM defined | Building Standard defined | Below Grade defined | Office To Lease | Dedicate defined | Common Area definition | CRS information | Condemnation defined | business properties | Certificate Of Occupancy info | Expense Stop information |
 • commercial property for rent | warehouses for sale | Renting Office Space | Appraisal definition |
 • commercial property for sale | Cumulative Discount Rate information | Warehouse In Miami | Add-On-Factor | First Right Of Refusal (Adjacent Space) |
 • warehouse for sale Miami | Warehouse Space For Lease | CRE defined | Donald Trump | Commercial Property Solutions information | Shopping Malls For Sale |
 • hotel motel for sale |
 • office space in Miami | Broker info | Construction Management definition |
 • warehouses for sale | Contiguous Space info | Cost Approach info | Consumer Price Index CPI information | Deed defined | warehouse for lease | Equity information | Deed info | Balloon Payment defined | Building Code | Certificate Of Occupancy | Full Recourse | Attorn defined |
 • commercial property | Commercial Realtors | Cumulative Discount Rate info | First Right Of Refusal | Consumer Price Index CPI info |
 • warehouse for rent Miami | Industrial Building For Sale |
 • terms - abatement | Commercial Property Markets information |
 • Miami office space for sale | Certificate Of Occupancy information | Sell A Hotel | Motels For Sale | Gross Building Area information | Terms - As-Is Condition | Bankruptcy definition | abatement |
  warehouse property | CIREI | Add-On-Factor defined | Capitalization Rate information | Circulation Factor definition | warehouse for sale |
 • warehouse in miami | Hotel Brokers | Escrow Agreement |
 • businesses for sale | warehouse for sale | Full Service Rent information | Concessions information | Contiguous Space definition | Building Classifications | space | CPM |
 • office space rent | Comparables information | CPM definition | Graduated Lease | Allowance Over Building Shell definition | Commercial Property Resources information | Concessions | Commercial Property Resources | Estoppel Certificate information | Eminent Domain | Capital Expenses defined |
 • commercial property for sale | Gross Lease information | Office Spaces | Capital Expenses | Industrial Land | Broker definition | Forclosure | Base Rent definition |
 • Contract Documents | Miami Office Building | commercial realestate | Deficiency Judgement information | Malls For Sale | Terms - Attorn | Covenant Of Quiet Enjoyment | Core Factor defined | Chapter 11 | Deed in Lieu of Foreclosure | offices | Building Code defined | Miami Office |
 • industrial buildings for sale | Bankrupt | Contract Documents defined |
 • building for sale nyc | ALC Definition |
 • commercial property for lease | warehouse for sale in Miami | Floor Area Ratio | Earnest Money |
 • office space | Florida Commercial Real Estate | General Contractor | Terms - Ad Valorem |
 • hotel broker | Full Service Rent |
 • warehouse in miami |
 • commercial property for sale | Commercial Property Consulting information | Future Proposed Space information |
 • Conveyance info | Capitalization info | Commercial Property Services information | Terms - ALC | Terms - ARM | Industrial Properties | Miami | Condemnation info | Building Or Core Factor information | Office Space Miami Florida |
 • commercial building for sale | commercial real estate Doral Florida | Covenant Of Quiet Enjoyment information | Base Year | Base Rent info |
 • corporate relocation |
 • Miami office for lease | Full Recourse information | commercial real estate Miami | commercial real estate search | Attorn definition | Default information | Appreciation defined | Space For Rent | Capitalization Rate | Default |
 • AMO definition | abatement defined | Miami Rent Warehouse | Balloon Payment | Fixed Costs | Build Out information | Annual Percentage Rate (APR) |
 • warehouse Miami | Commercial Property Specialists info |
 • CRB info | Rent Office Space | Force Majeure | Offices To Lease |
  Below Grade information | Bullet Loan | First Mortgage | Chapter 7 defined | Cost Approach definition |
 • warehouse for rent Miami | Add-On-Factor definition | Terms - Assignment |
 • commercial property for rent | Common Area | Circulation Factor information | Office Buildings |Flex Space |
 • office rental |
 • commercial property loans | Building Standard Plus Allowance |
 • warehouse for sale | CIREI defined | Consumer Price Index CPI | Building Standard Plus Allowance information | Agents | warehouse for sale | Build To Suit info | Ad Valorem defined |
 • warehouse | Carrying Charges | above building standard defined | Build To Suit |
 • commercial property for sale |
 • buildings for sale nyc |
 • office rentals | Terms - Allowance Over Building Shell | Office Building For Sale | Assessment definition | Properties | Effective Rent information | Commercial Property Business info | Circulation Factor defined| Miami Florida Commercial Real Estate |
 • office space for lease | Hotels For Sale | ALC Defined | Environmental Impact information | Grantor | Appreciation | Covenant info | Certificate Of Occupancy defined | Commercial Broker | Clear Span Facility information | CIREI info | Covenant definition | Building Standard Plus Allowance defined | Escrow Agreement information | Bankruptcy | Chapter 7 |
 • warehouse space | Dollar Stop information | Gross Lease | First Mortgage information | Deed in Lieu of Foreclosure info | Flex Space information | Terms - Assessment | miami warehouse for sale |
 • Building Classifications defined |
  Office Building Sales | Assessment | defined | Deed information | Concessions info | Common Area defined | Commercial Property Strategies information | Anchor Tenant defined | Annual Percentage Rate (APR) defined |
 • warehouse for sale | NYC |
 • Warehouse Lease Miami | Commercial |
 • commercial property for lease | First Right Of Refusal (Adjacent Space) information |
 • commercial property for lease | Build To Suit information | Contract Documents info | commercial real estate for sale | Motel For Sale | Design/Build information | Terms - Annual Percentage Rate (APR) | Commercial Property Strategies | Absorbtion definition |
 • business for sale | Allowance Over Building Shell defined |
 • office space rental |
 • hotels for sale | realtors |
 • office space Miami | Commercial Real Estate In Miami |
 •  
  Sue [68.202.141.xxx] เมื่อ 14/04/2019 15:06
  ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
  รูปประกอบความคิดเห็น :
  ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
  สถานะ : รหัสผ่าน :
  อีเมล์ :
  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
  รหัสความปลอดภัย :